كارگزار كيست و با نرم افزار مديريت سفارشات چه ارتباطي دارد؟


كارگزار رابطي است براي تهيه منابعي كه سفارش داده شده است .از بين كارگزارهاي مختلف پس از بررسيِ پيش فاكتورهاي دريافتي، بهترين كارگزار را انتخاب مي كنيم و نسبت به تهيه منابع مورد نياز همراه با فاكتور خريد اقدام ميكنيم.
مجموعه تهيه شده از درخواست هاي تاييد شده را از طريق ايميل اتوماتيك براي هر كارگزار ارسال كرده و با بررسي پيش فاكتورهاي رسيده به كتابخانه از كارگزارن مختلف، كارگزار برتر را براي خريد منابع انتخاب كرد.

1399/10/10
فایلهای پیوست

كارگزار كيست و با نرم افزار مديريت سفارشات چه ارتباطي دارد؟

كارگزار رابطي است براي تهيه منابعي كه سفارش داده شده است .از بين كارگزارهاي مختلف پس از بررسيِ پيش فاكتورهاي دريافتي، به....

فرايند بررسي و تاييد منابع در دانشگاه ما متفاوت است. راهكار چيست؟

در مديريت گردشكار سفارشات (تصوير پيوست)، ميتوانيم مراحل گردش كار سفارشات را تعيين كنيم و انتخاب كنيم كه كدام نوع از مناب....

تفاوت مانده تخميني و واقعي چيست؟

مانده تخميني، مبلغي است كه قبل از تاييد مدرك مورد نظر از مقدار كل بودجه كم ميشود تا بتوانيم به طور پيش فرض بدانيم چه مقد....

منظور از بودجه چيست؟

بودجۀ خريد منابع اطلاعاتي در كتابخانه ها، ابتداي هرسال ، به ازاي واحدهاي مختلف تعريف ميشود تا از طريق آن بتوانند منابع م....

فايل كامل آموزشي نرم افزار مديريت سفارشات وجود دارد؟

سلام و احترام در منوي فايل آموزشي وجود دارد و مي توانيد دانلود نماييد. كليپ هاي آموزشي نيز در دست تهيه است كه به مرور....

چگونه مي توان كاربر آزمايشي ايجاد كرد؟

سلام مانند تصوير پيوست، از منوي بالاي پورتال كاربر آزمايشي را كليك نماييد. با وارد كردن اطلاعات مورد نياز كاربري شما ا....

فهرست