عنوان :
بررسي چرخش راستاي اندام راستاي تحتاني در آسيب هاي شايع زانوي ورزشكاران
نويسنده اصلي :
گندمي ، فرزانه
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
ناصر بهپور
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
تربيت بدني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100000
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ناصر بهپور
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت