عنوان :
مقايسه روشهاي آزمون پمپاژ، افت پله اي و ژئوالكتريك براي برآورد ضرايب هيدروليكي لايه هاي آبدار
نويسنده اصلي :
صالح زاده ، مرتضي
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
عبداله طاهري تيزرو
محل تحصيل :
درانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
آبياري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100003
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
عبداله طاهري تيزرو
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت