عنوان :
ميدان تابيده شده از اتم برانگيخته و تابش نوري خودبخودي در نانو ساختارها
نويسنده اصلي :
نادري، شهريار
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
حيدر خسروي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
فيزيك - كوانتم اپتيك
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100005
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
حيدر خسروي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت