عنوان :
مطالعه رويان زايي ثانويه بر روي رويان هاي حاصل از كشت ميكروسپورهاي ايزوله كلزا (Brassica Napusl)
نويسنده اصلي :
طهراني ، سايه
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
كيانوش چغاميرزا
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
اصلاح نباتات
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100015
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كيانوش چغاميرزا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت