عنوان :
قيمت گذاري توان راكتيو در شبكه هاي تجزيه ساختار بافته
نويسنده اصلي :
تاتاري، افشين
كليدواژه فارسي :
50 ص .، تصوير، جدول، 12 كتابنامه
شماره ركورد :
10002
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
قره پتيان، گيورك
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت