عنوان :
مدلسازي جامع موتورهاي الكتريكي با استفاده از نرم افزار مطلب
نويسنده اصلي :
فرخ نيا، نعيم
كليدواژه فارسي :
36 ص.، تصوير، نمودار، 2 كتابنامه
شماره ركورد :
10004
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
حسينيان، سيدحسين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت