عنوان :
بررسي قابليت اقليمي كشت زعفران در استانهاي كرمانشاه و كردستان
نويسنده اصلي :
غفوري زاده ، محمد
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
فيروز مجرد
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
جغرافياي طبيعي - اقليم شناسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100054
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
فيروز مجرد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت