عنوان :
ساخت و بررسي خواص فروالكتريكي نانوذرات باريم استرانتيم تيتانات (BST)
نويسنده اصلي :
هادي زاده ، احمد
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
سيدمحمد الهي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
فيزيك - حالت جامد تجربي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100066
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سيدمحمد الهي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت