عنوان :
تحليل اصطلاحات خويشاوندي در كردي كلهري (گونه ايواني ) براساس ديدگاه معناشناسي مولفه اي
نويسنده اصلي :
ياسمي ، حسن
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
عامر قيطوري
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
زبان شناسي همگاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100094
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
عامر قيطوري
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت