عنوان :
بررسي نسبت حداكثر بارشهاي روزانه به بارشهاي سالانه در گستره ي ايران
نويسنده اصلي :
فشي ، مهدي
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
حسن ذوالفقاري
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
جغرافياي طبيعي - اقليم شناسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100100
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
حسن ذوالفقاري
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت