عنوان :
بررسي خطاهاي روش افست ونر و ارائه راهكارهايي جهت كاهش و يا حذف آنها
نويسنده اصلي :
محمدزاده ، سارا
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
ميرستارمشين چي اصل
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
ژئوفيزيك
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100101
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ميرستارمشين چي اصل
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت