عنوان :
معرفي نواحي اميد بخش كانه زايي مس، با روش مدل سازي داده هاي زمين شناسي، ژئوشيميايي و ماهواره اي در محيط GIS ﴿كوه پنج - ورقه 1:100000 چهار گنبد كرمان﴾
نويسنده اصلي :
محموديان، شهلا
كليدواژه فارسي :
3+127 ص.، تصوير، جدول، نمودار، نقشه، 5+18 كتابنامه، 18 ص. ضمائم
شماره ركورد :
10011
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
مهدي زاده تهراني، سيمين
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
هزارخاني، اردشير
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت