عنوان :
ارتباط بين شاخص هاي تركيب بدني و منتخبي از قابليتهاي جسماني و حركتي در دانشجويان دختر و پسر رشته ي تربيت بدني دانشگاه رازي
نويسنده اصلي :
عبدالمحمدي، امير
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
شهرام آهنجان
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
تربيت بدني - آسيب شناسي و حركات اصلاحي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100110
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
شهرام آهنجان
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت