عنوان :
راستاهاي غير طبيعي اندام تحتاني و سابقه آسيب ديدگي زانو
نويسنده اصلي :
اميني اقدم ، سوران
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
شهرام آهنجان
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
تربيت بدني - حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100120
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
شهرام آهنجان
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت