عنوان :
بررسي عوامل موثر در تحول زباني دو زبانه هاي تركي - فارسي شهر ساوه
نويسنده اصلي :
ابوالقاسمي ، عباس
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
مصطفي حسرتي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
زبان شناسي همگاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100122
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مصطفي حسرتي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت