عنوان :
مدلسازي مخزن شناورسازي پالايشگاه كرمانشاه با استفاده از منحني هاي توزيع زمان اقامت سيال
نويسنده اصلي :
بزرگمهر، علي
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
جمشيد بهين
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
مهندسي شيمي - طراحي فرايندها
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100123
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
جمشيد بهين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت