عنوان :
روشهاي شبه نيوتون بنا شده بر اساس شرايط سكانت اصلاح شده و بررسي همگرايي موضعي و زبر خطي آنها
نويسنده اصلي :
قرباني ريزي، اشرف
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
كيوان اميني
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
رياضي كاربردي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100125
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كيوان اميني
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت