عنوان :
شبيه سازي آسيا گلوله اي ﴿شماره يك﴾ معدن سرب و روي لكان
نويسنده اصلي :
حكمت نيا، حميدرضا
كليدواژه فارسي :
ح+150 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 5+12 كتابنامه، 48 ص. ضمائم
شماره ركورد :
10013
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
اعظمي، مختار , حجازي، فرهنگ
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رضائي، بهرام
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت