عنوان :
الگويي براي ارزيابي توسعه كشاورزي دهستان هاي شهرستان كرمانشاه با استفاده از منطق فازي
نويسنده اصلي :
پزشكي ، ويدا
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
كيومرث زرافشاني
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
مهندسي كشاورزي- توسعه روستايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100142
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كيومرث زرافشاني
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت