عنوان :
بررسي برنامه ريزي ساماندهي عشاير در كانون هاي توسعه به منظور ارايه مدل مناسب
نويسنده اصلي :
يوسفي باصري، علي محمد
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
عبدالحميد پاپ زن
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
مهندسي كشاورزي- توسعه روستايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100148
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
عبدالحميد پاپ زن
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت