عنوان :
ارزيابي مشاركتي تعاوني هاي توليد روستايي استان لرستان با استفاده از رهيافت PRA )مطالعه موردي تعاوني هاي توليد هنام و فرزيان (
نويسنده اصلي :
كشوري، محمود
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
حسين آگهي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
توسعه روستايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100149
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
حسين آگهي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت