عنوان :
تحليل كرانه فوقاني فرآيند اكستروژن جانبي قطعات شبه چرخ دنده
نويسنده اصلي :
باجلان، مهدي
پديدآورندگان ديگر :
عنوان
اساتيد راهنما :
حشمت اله حقيقت
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100159
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
حشمت اله حقيقت
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت