عنوان :
مطالعه اكتشاف ژئوشيميايي نيكل و عناصر گروه پلاتين در پيروكسنيتهاي مدل فاز ياب
نويسنده اصلي :
پازند، كاوه
كليدواژه فارسي :
155 ص.، تصوير، جدول، نمودار، نقشه، 12+22 كتابنامه
شماره ركورد :
10017
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
علي نيا، فيروز , حسني، حسين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت