عنوان :
بررسي ميزان تاثيرات برخي متغيرهاي كلان اقتصادي بر روي رشد اقتصادي ايران طي دوره 4831-0531
نويسنده اصلي :
سپهبان قره بابا، اصغر
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
مجتبي الماسي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
علوم اقتصادي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100172
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مجتبي الماسي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت