عنوان :
مطالعه امكان باززايي و تراريزش به واسطه باكتري Agrobacterium rhizogenes در گياه ختمي (Alceadigitata)
نويسنده اصلي :
حسيني ، سيده زينب
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
حميدرضا قاسمپور
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
زيست شناسي - فيزيولوژي گياهي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100176
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
حميدرضا قاسمپور
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت