عنوان :
بررسي موتاسيون با روش غير راديواكتيو PCR_SSCP در اگزون شماره هاي 5 و 11 ژن BRCA1 در نونه هاي هيستوپاتولوژي بلوك هاي پارافينه داراي سرطان سينه در شهر كرمانشاه
نويسنده اصلي :
قربانپور ولوكلايي ، سمر
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
محمدحسين ميرمومني
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
زيست شناسي - سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100184
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
محمدحسين ميرمومني
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت