عنوان :
تحليل مسائل مقدار مرزي بوسيله روش تركيبي بدون شبكه و اجزاء محدود
نويسنده اصلي :
منصوبي، بهادر
پديدآورندگان ديگر :
عنوان
اساتيد راهنما :
مهرداد فروتن
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100185
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مهرداد فروتن
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت