عنوان :
روي- كارائي برخي ازارقام گندم در شرايط شوري خاك و همبستگي آن با گونه هاي روي و كادميم محلول خاك
نويسنده اصلي :
خوشگفتارمنش ، اميرحسين
محل تحصيل :
اصفهان ،دانشگاه صنعتي اصفهان ،دانشكده كشاورزي
مقطع تحصيلي :
دكتري
چكيده :
به فارسي وانگليسي :(قابل رويت درقسمت "نسخه ديجيتال ")
شماره ركورد :
1002
گرايش رشته تحصيلي :
(خاكشناسي )
دانشكده :
مهندسي كشاورزي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
محمود كلباسي ، محمدرضا خواجه
استاد راهنما :
حسين شريعتمداري، نجفعلي كريميان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت