عنوان :
شبيه سازي شكل پذيري ورق هاي IF BH ST14، مورد استفاده در صنعت خودرو
نويسنده اصلي :
عباسي، محمود
كليدواژه فارسي :
IV+97 ص.،تصوير، جدول، نمودار،2+84 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
10020
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كتابچي، مصطفي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت