عنوان :
مطالعه رفتار تنش - كرنش سنگ ها تحت بارگذاري هاي مختلف و تعيين پارامترهاي مكانيكي و درجه هم بستگي آنها
نويسنده اصلي :
كريمي امشي، ميثم
كليدواژه فارسي :
2+157 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 4+34 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
10021
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
فهيمي فر، احمد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت