عنوان :
بررسي رفتار فازي سيستم دوفازي آبي پلي پروپيلن گلايكول - نمك
نويسنده اصلي :
بهاروند، عليرضا
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
فرشاد رحيم پور
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100220
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
فرشاد رحيم پور
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت