عنوان :
تشخيص اشيا دوبعدي بصري با استفادهاز شبكه عصبي مصنوعي بر مبناي استخراج ويژگي
نويسنده اصلي :
كوليوند، هادي
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
محسن حياتي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
مهندسي برق - گرايش الكترونيك
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100222
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
محسن حياتي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت