عنوان :
توابع درونياب فراكتالي اسپلاين مكعبي تعميم يافته
نويسنده اصلي :
دانشمند، سيدروح اله
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
محمدتقي درويشي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
رياضي - كاربردي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100230
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
محمدتقي درويشي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت