عنوان :
بررسي اثرات نامتقارن تكانه هاي پولي بر رشد اقتصادي ايران در طول دوره 5831-9331
نويسنده اصلي :
رجبي ، مهدي
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
سهراب دل انگيزان
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
اقتصاد- علوم اقتصادي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100232
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سهراب دل انگيزان
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت