عنوان :
بررسي اثرات سطوح مختلف گاودانه به دو روش خشك و خيسانده شده بر عملكرد بره هاي نوپرواري نژاد لري
نويسنده اصلي :
فرج زاده ، علي حسن
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
محمدمهدي معيني
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
علوم دامي - تغذيه دام و طيور
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100238
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
محمدمهدي معيني
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت