عنوان :
محاسبه شعاع كيسه مدل MIT نوترون براساس عامل هاي شكل الكتريكي و مغناطيسي
نويسنده اصلي :
ناصري، فاطمه
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
غلامرضا برون
محل تحصيل :
داشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
فيزيك - ذرات بنيادي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100243
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
غلامرضا برون
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت