عنوان :
ارزيابي انواع قراردادها در پروژه هاي عمراني پتروشيمي به روش تصميم گيري چند معياره
نويسنده اصلي :
عدلي، علي
كليدواژه فارسي :
174 ص.، جدول، نمودار، 13+11 كتابنامه
شماره ركورد :
10025
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
قدسي پور، سيدحسن
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رهايي، عليرضا , سبط، سيدمحمدحسن
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت