عنوان :
مدلسازي ديناميك سيلات محاسباتي اختلاط مواد با لزجت بالا در ظروف بهم زن
نويسنده اصلي :
كاكه خاني ، آسو
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
مسعود رحيمي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
مهندسي شيمي - طراحي فرآيند
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100251
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مسعود رحيمي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت