عنوان :
ارزيابي ژئو شيميايي مخازن گازي حوضه رسوبي كپه داغ
نويسنده اصلي :
ياشار، پديده
كليدواژه فارسي :
XIV+220 ص.،تصوير، جدول، نمودار،18+23 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
10026
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
دريابنده، منوچهر
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رباني، احمد رضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت