عنوان :
بررسي اثر فاكتور رشد شبه انسوليني (IDF)I - رويسلولهاي تمايز يافته PC12 پس از اعمال فشار هيدروستاتيك
نويسنده اصلي :
تحملي رودسري، اسماعيل
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
مهري آزادبخت
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
زيست شناسي - تكويني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100269
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مهري آزادبخت
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت