عنوان :
مدلسازي CFD مدول هاي پيچشي در مخازن فشار بالا
نويسنده اصلي :
كاظمي ، ياسر
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
سيدسياوش مدائني
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
مهندسي شيمي - فرايندهاي جداسازي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100272
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سيدسياوش مدائني
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت