عنوان :
ارزيابي تحمل خشكي در ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم نان (Triticum aestivum L.)
نويسنده اصلي :
گراوندي، مهدي
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
عزت اله فرشادفر
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
مهندسي كشاورزي- اصلاح نباتات
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100276
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
عزت اله فرشادفر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت