عنوان :
بررسي سينتيكي واكنش اكسايش جزيي متان بر روي كاتاليست LaNiO3
نويسنده اصلي :
كياني دهكردي، تهمينه
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
غلامرضا مرادي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
مهندسي شيمي - ترموسينتيك و كاتاليست
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100278
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
غلامرضا مرادي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت