عنوان :
بررسي تاثير شاخص هاي مهم منابع انساني در مديريت كيفيت پروژه هاي ساخت
نويسنده اصلي :
زهره كفاشيان نائيني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده اين تحقيق به بررسي تاثير شاخص هاي مهم منابع انساني در مديريت كيفيت پروژه‌هاي ساخت مي¬پردازد. در سال هاي اخير مديريت منابع انساني و مديريت كيفيت در پروژه هاي صنعتي مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته است اما در پروژه¬هاي ساخت كمتر مورد بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق كه از نوع پيمايشي-توصيفي است، 100 خبره در زمينه¬ي پروژه¬هاي ساخت جامعه آماري را تشكيل دادند تا به سوالات در خصوص سه شاخص مهم عوامل مادي مرتبط با سازمان، عوامل معنوي مرتبط با مديريت پروژه و عوامل مرتبط با سازماندهي شركت كه هر كدام چندين زير شاخص داشتند، پاسخ دهند. در بخش تحليل داده¬ها هم آمارهاي توصيفي و هم روش¬هاي تصميم¬گيري چندمعياره (تحليل سلسله مراتبي) پس از مدل‌سازي، ايجاد ساختار سلسله مراتبي، ايجاد ماتريس مقايسات زوجي بر اساس قضاوت ترجيحي و محاسبه وزن عناصر تصميم و رتبه‌بندي گزينه‌ها به كار گرفته شد. براي انجام AHPاز نرم افزار Expert Choise استفاده شده است. يافته¬هاي تحقيق حاكي از آن است كه عوامل مادي مرتبط با سازمان بيشترين تاثير را در منابع انساني دارد و در ميان عوامل مادي، شاخص رضايت مندي از سيستم پرداخت حقوق و مزايا و نظام مند بودن آنها بيش از سايرين موثر است. واژه‌هاي كليدي:HRM,TQM,AHP, مديريت منابع انساني ، مديريت كيفيت
شماره ركورد :
100281
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي و مديريت ساخت
استاد راهنما :
دكتر رضا عباس نيا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت