عنوان :
مديريت دانش در پروژه هاي ساخت و تاثير آن در قراردادها
نويسنده اصلي :
نيوشا نسوادراني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده عمليات ساخت و ساز و اجراي پروژه هاي عمراني همواره رو به افزايش هستند و از سوي دولت ها و همچنين بخش هاي خصوصي در اقصي نقاط دنيا سرمايه گذاري هاي بسياري در اين زمينه بصورت مستمر انجام مي شود. نظر به حجم انبوه فعاليت ها، فرآيند جمع آوري، دسته بندي و توزيع راه حل هاي بكار رفته جهت حل مشكلات در كارهاي مشابه در سازمان ها، كمك شايان توجهي به دست اندركاران اين صنعت خواهد نمود. با طي شدن عصر اطلاعات و ورود به دوره جديد كه عصر دانش ناميده شده است توليد و استخراج، و هم چنين ثبت وتوزيع دانش از اهميت بسياري برخوردار است. در واقع آن چه امروزه در سازمانها داراي ارزش و اعتبار است و جزء سرمايه هاي سازماني به حساب مي آيد، مقوله دانش بوده و براي انجام پروژه هاي نو و بديع، هدايت و مديريت دانش از اهميت خاصي برخوردار است. در اين پايان نامه توسط مشاهدات ميداني كه متغيرهاي پرسشنامه آن از طريق مصاحبه با خبرگان پروژه هاي مختلف ساختماني مشخص شده است، مهم ترين عواملي كه تاكنون در پروژه هاي ساخت با كمك مديريت دانش بهبود يافته است شناسايي شده و پس از آن نمونه هاي عيني روند بهبود و استفاده از آن در پروژه هاي يك شركت ساختماني بررسي گرديده است. از طرف ديگر قسمتي از موضوع قراردادها كه انتقال اطلاعات مديريت دانش در آن موثر واقع گشته نيز مشخص شده و تاثير آن در يك نمونه واقعي بررسي و اعلام شده است. هم چنين در اين رساله به بررسي عوامل موثر در ترغيب اجراي مديريت دانش و علل اجراي كم رنگ و مقاومت در برابر اجراي كامل آن در بعضي از شركت ها پرداخته شده است و راه كارهاي مقابله با آن مورد بررسي قرار گرفته است. در نهايت بررسي هاي پرسشنامه نشان داده كه از بين نتايج مختلف حاصل از اعمال مديريت دانش در پروژه ها، موضوع كاهش تغييرات بيشترين و مفيدترين تاثير را داشته است. روند بهبود كاهش تغييرات و دوباره كاري ها در پروژه هاي نسبتا يكسان بررسي شد و ملاحظه گرديد كه دانش مديريت شده تاثيرات چشم گيري از نظر كاهش تغييرات در پروژه هاي آتي مي گذارد و صرفه اقتصادي زيادي به بار مي آورد. باتوجه به پرسشنامه هاي توزيع شده و بررسي نتايج آن مشخص گرديده كه كاهش اختلاف هاي قراردادي مهمترين دستاورد استفاده از مديريت دانش بوده است. واژه هاي كليدي:مديريت دانش، پروژه هاي عمراني، عصر دانش
شماره ركورد :
100282
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي و مديريت ساخت
استاد راهنما :
دكتر رضا عباس نيا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت