عنوان :
طراحي سازه هاي بتن آرمه قاب خمشي مقاوم در برابر خرابي پيش رونده با استفاده از روش هاي طراحي آيين نامه اي
نويسنده اصلي :
ميلاد كلبه داري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده خرابي پيش رونده عبارت است از انتشار اسيب اوليه ناشي از يك واقعه اغازگر از يك جز به اجزاي ديگر كه عموما در بخش نسبتا كوچكي از سازه اتفاق مي افتد.با وجود اينكه احتمال وقوع اين پديده زياد نمي باشد اما در مواقع رخداد انهدام پيش رونده خسارات مالي و جاني جدي وارد مي شود كه اين باعث اهميت بيشتر پيشگيري از وقوع حوادثي از اين قبيل خواهد گرديد . در اين پژوهش ابتدا يك ساختمان بتن آرمه قاب خمشي مشابه سازه هاي متداول شهري ايران طراحي و سپس همان سازه در برابرخرابي پيش رونده طراحي مي شود . روش هاي تحليلي ايين نامه اي بر اساس حذف عضو باربر از سازه استوار هستند لذا اثر انهدام ستون هاي كناري، گوشه و مياني در طبقه اول بررسي شده است. سپس خرابي پيش رونده سازه مورد مطالعه در شرايط بحراني ارزيابي مي شود و در نهايت عملكرد واقتصادي بودن طرح بررسي شده تا بتواند اين نياز را پوشش دهد.پس از ارزيابي نتايج دريافتيم كه كاربري سازه در حساسيت ان در خرابي پيش رونده نقش مهمي ايفا مي كند .در مدل بررسي شده اگر چه معيار هاي پذيرش اناليز ديناميكي غير خطي تاييد شده است ولي تيرهاي قاب هاي غيركناري نقطه اتصال به ستون دوم از ابتدا و انتهاي قاب و تكيه گاه هاي كناري سازه با توجه به نتايج اناليز استاتيكي غير خطي نياز به اصلاح و تقويت را نشان مي دهند . با استناد به نزديك بودن براورد تغيير شكل سازه و لنگر هاي تيرها در اناليز استاتيكي خطي و غير خطي با اناليز ديناميكي غير خطي، اندازه هاي برش هاي به دست امده در تير ها از تحليل ديناميكي غير خطي بسيار كمتر از ساير تحليل ها مي باشد . واژه‌هاي كليدي: خرابي پيش رونده ، سازه بتن ارمه قاب خمشي، اناليز غير خطي، طرح مقاوم، باز پخش بارها، ايين نامه ها، اصلاح مقاطع اوليه
شماره ركورد :
100284
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
سازه
استاد راهنما :
دكتر رضا عباس نيا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت