عنوان :
ضريب رفتار سازه هاي با سيستم لوله اي
نويسنده اصلي :
شهريار رفوئي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده امروزه ساخت سازه هاي بلند در شهرهاي با تراكم جمعيت زياد، بيش از پيش رايج شده است. براي كاهش محدوديت ارتفاع به دليل ضوابط طراحي موجود، ضرورت انتخاب يك سيستم سازه اي به گونه اي كه به شكل بهينه بيشترين كارآيي به لحاظ سازه و معماري را ايجاد كند، مورد توجه قرار گرفته است. سيستم لوله اي يكي از سيستم هايي است كه در طراحي و اجراي ساختمان هاي بلند به مقدار قابل توجه كاربرد دارد. در اين سيستم محيط ساختمان توسط ستون هاي نزديك بهم پوشيده شده است كه در ارتفاع هر طبقه توسط تيرهاي نسبتاً عميقي به يكديگر متصل گرديده اند. اين سيستم بدليل داشتن ويژگي هاي خاص، در هنگام زلزله به اجزاء غير سازه اي ساختمان خسارات كمتري وارد مي گردد و به عنوان يكي از مهمترين و كارآمدترين سيستم هاي سازه اي در ساختمان هاي بلند شناخته شده است. سيستم لوله اي انواع مختلفي را شامل مي شود كه در اين بين سيستم لوله قابي و سيستم لوله در لوله از پركاربردترين ها به شمار مي آيند. در اين تحقيق اين دو سيستم مورد بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق جهت مشاهده تاثير ارتفاع، روش هاي ايده آل سازي منحني نيرو-تغييرمكان، دهانه و اثرات پي دلتا بر ضريب رفتار مدل هاي مورد مطالعه از مدل هاي با تعداد طبقات 20،30 و40 و با دو دهانه 4/2 و 4 متري استفاده گرديده است. براي طراحي لرزه اي مدل ها از استاندارد 2800 ويرايش چهارم، و براي طراحي اعضاي سيستم سازه هاي لوله اي، از آيين نامه ACI،و جهت بررسي رفتار لرزه اي و تعيين ضريب رفتار مدل ها از تحليل استاتيكي غير خطي (پوش آور) مطابق با دستورالعمل بهسازي لرزه اي (نشريه 360 تجديد نظر اول سال 92)، با استفاده از نرم افزار SAP2000 استفاده شده است. نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد كه با افزايش ارتفاع ميزان ضريب رفتار و پارمترهاي وابسته به آن، كاهش مي يابد. ضريب رفتار در حالت با اعمال اثرات پي دلتا براي مدل لوله قابي تك و مدل لوله در لوله به ترتيب 31/6 و 5/6 و براي حالت بدون اعمال اثرات پي دلتا، 47/7 و 75/7 پيشنهاد مي شود. واژه‌هاي كليدي:سيستم لوله قابي، سيستم لوله در لوله، ضريب رفتار، اثرات پي دلتا، تحليل استاتيكي غيرخطي
شماره ركورد :
100285
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
سازه
استاد راهنما :
دكتر مرتضي رئيسي دهكردي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت