عنوان :
بررسي رفتار تيرهاي بتني با استفاده از مكانيك شكست غيرخطي به روش المان محدود
نويسنده اصلي :
حسين كريم پور
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده اين پژوهش به بررسي رفتار برشي تيرهاي بتني و بتن مسلح و پديده‌ي گسترش ترك هاي قطري در آن‎ها تحت بارگذاري ثقلي مي‌پردازد. رويكرد مورد استفاده در اين تحقيق روش ترك مجزا است.براي مدل‎سازي از روش عناصر محدود استفاده شده است.به اين منظور نرم‌افزار آباكوس مورد استفاده قرار گرفته است. رفتار ترك‎ها مبتني بر مدل ترك مجازي يا چسبنده شبيه سازي شده است.به منظور شبيه سازي هر چه دقيق‎تر رفتار واقعي تيرها در خصوص گسترش همزمان ترك‌هاي چندگانه چسبنده قطري و محدوديت‎هاي نرم افزار آباكوس براي تحليل مستقيم اين پديده،يك روش گام به گام پيشنهاد و مورد استفاده قرار گرفته است. مقايسه پيش‌بيني‎هاي انجام شده به روش پيشنهادي با نتايج آزمايش‌هاي موجود تيرهاي بتن مسلح نشان دهنده‌ي دقت بسيار خوب مدل در ارزيابي پاسخ بار- تغيير شكل و نيز الگوي ترك‌خوردگي اين تيرها است.همچنين، روش پيشنهادي دقت بسيار خوبي در زمينه‌ي شبيه‎سازي رفتار تيرهاي بزرگ مقياس و پديده اثر اندازه نشان داد. واژه‌هاي كليدي:تير بتن مسلح،رفتار برشي،مكانيك شكست غيرخطي، روش عتاصر محدود، ترك چسبنده
شماره ركورد :
100286
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
سازه
استاد راهنما :
دكتر وحيد بروجرديان - دكتر محمد تقي كاظمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت