عنوان :
ضريب رفتار قاب هاي خمشي بتن آرمه با مهاربندهاي كمانش ناپذير
نويسنده اصلي :
رضا ثقفي لاسمي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده سيستم مهاربندي همگرا را مي توان از متداول ترين سيستم هاي مورد استفاده در سازه هاي فولادي جهت تحمل بارهاي جانبي ناشي از زلزله دانست. در دهه هاي اخير استفاده از مهاربند در سازه هاي بتن مسلح مورد توجه محققين قرار داشته است. هر چند سيستم مهاربندي همگرا داراي مشكل تفاوت رفتار در كشش و فشار مي باشد كه اين مشكل ناشي از كمانش مهاربند تحت فشار است. كمانش مهاربند همگرا در فشار باعث كاهش شديد مقاومت ، سختي و ظرفيت اتلاف انرژي در آن ها مي گردد. با استفاده از مهاربند كمانش ناپذير، مشكل كمانش مهاربند تحت فشار، رفع مي گردد. مهاربند كمانش ناپذير، به دليل عدم كمانش تحت فشار، منحني هيسترزيس متقارن و پايداري دارد و در فشار نيز مانند كشش، داراي مقاومت، سختي و اتلاف انرژي مناسبي مي باشد. هدف از اين تحقيق، بررسي رفتار لرزه اي و تعيين ضريب رفتار قاب هاي خمشي بتن مسلح داراي مهاربندي كمانش ناپذيرمي باشد. براي اين منظور قاب هاي خمشي داراي مهاربندي كمانش ناپذيربا دو حالت قرارگيري مهاربند، به صورت قطري و شورون و قاب هاي خمشي، جهت مقايسه، در نظر گرفته شده اند. براي طراحي اعضاي قاب ها، از آيين نامه هاي ACI و AISC ، براي طراحي لرزه اي قاب ها از استاندارد 2800 ويرايش چهارم و جهت بررسي رفتار لرزه اي و تعيين ضريب رفتار قاب ها از تحليل استاتيكي غير خطي(پوش آور) مطابق با دستورالعمل بهسازي لرزه اي (نشريه 360 تجديد نظر اول سال 92)، با استفاده از نرم افزار SAP2000، استفاده شده است. جهت مشاهده تاثير ارتفاع بر ضريب رفتار قاب هاي مورد مطالعه از قاب هاي با تعداد طبقات 4، 8، 12 و 16 استفاده گرديده است. همچنين جهت مشاهده تاثير روش ايده آل سازي منحني ظرفيتبر ضريب رفتار بدست آمده، از دو روش ايده آل سازي متفاومت استفاده شده است.نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد كه با افزايش ارتفاع ميزان ضريب رفتار و پارامترهاي وابسته به آن، كاهش مي يابد. قاب هاي خمشي بتن مسلح داراي مهاربند كمانش ناپذيربه طور كلي داراي عملكرد بهتر و ضريب رفتار بيشتري نسبت به قاب هاي خمشي مي باشند. در اين تحقيق ضرايب رفتار بدست آمده براي سيستم هاي قاب خمشي، قاب خمشي با مهاربند كمانش ناپذير به حالت قطري و قاب خمشي داراي مهاربند كمانش ناپذير با حالت شورون به ترتيب برابر 48/5 ، 45/8 و 49/9 مي باشد. واژه‌هاي كليدي:مهاربند كمانش ناپذير، ضريب رفتار، قاب خمشي بتن مسلح، تحليل استاتيكي غير خطي
شماره ركورد :
100288
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
سازه
استاد راهنما :
دكتر مرتضي رئيسي دهكردي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت